Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và đang muốn xem lại các Key (mật khẩu) Wifi đã lưu trước đây, bạn có thể làm theo cách sau:
1. Sử dụng lệnh Netsh trong Command Line Interface (CLI)
Mở RUN (Windows + R) gõ: cmd
Trong CLI gõ tiếp lệnh sau: netsh wlan show profile

##Cách này chỉ hiển thị các tên (SSID) Wifi đã lưu, không hiển thị Key. Hãy làm theo cách bên dưới để xem được Key Wifi đã lưu.
2. Xem chi tiết hơn với PowerShell script
Mở RUN gõ: Powershell
Trong CLI gõ tiếp đoạn script sau:
“(netsh wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize
pause”

Bạn có thể lưu đoạn Script này lại với định dạng Powershell (*.ps1). Mỗi lần khởi chạy script này bạn sẽ chạy như sau trong PowerShell.
Trong PowerShell gõ: powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -file .\showifi.ps1
##.\showwifi.ps1 là đoạn script đã được lưu lại.

Như vậy chỉ với một đoạn mã lệnh cơ bản bạn đã có thể xem mật khẩu Wifi trên Windows 10 đã được lưu.

By Cường TV

Cường là một người bình thường, thích tìm tòi và khám phá những ngóc ngách của thế giới internet bao la như vũ trụ. Thỉnh thoảng Cường bắt gặp một vài thứ hay ho và chia sẻ nó cho mọi người ở đây. Nếu cần trao đổi, hãy gửi email về [email protected] - mạnh mẽ lên nhé ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *