ZIP là định dạng tệp lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. File ZIP là một vùng chứa dữ liệu có chứa một hoặc nhiều file hoặc thư mục nén.

Cài đặt unzip

unzip không được cài đặt theo mặc định trong hầu hết các bản Linux distributions, chúng ta có thể cài đặt bằng cách sử dụng package manager của Linux distributions.

Cài đặt unzip trên Ubuntu và Debian

$ sudo apt install unzip

Cài đặt unzip trên CentOS và Fedora

$ sudo yum install unzip

Cách unzip file

  • Giải nén file .zip vào thư mục hiện tại, ta cần chạy lện như sau:

$ unzip anninhmangpro.zip

  • Giải nén file .zip sang một thư mục khác, chúng ta dùng tham số tùy chọn -d:

$ unzip anninhmangpro.zip -d /home/nhabt/

  • Giải nén file .zip có mật khẩu:

Để giải nén file có mật khẩu, dùng tham số tùy chọn -P theo sau là mật khẩu:

$ unzip -P R00t@123 anninhmangpro.zip

Việc nhập mật khẩu trên dòng lệnh là không an toàn và cần tránh. Một tùy chọn an toàn hơn là giải nén file bình thường mà không cần cung cấp mật khẩu. Nếu file .zip được mã hóa, giải nén sẽ nhắc chúng ta nhập mật khẩu:

$ unzip anninhmangpro.zip

Output:
archive: anninhmangpro.zip
[anninhmangpro.zip] bimat.txt password:

  • Loại trừ file khi giải nén file .zip:

Để loại trừ việc giải nén các file hoặc thư mục cụ thể, hãy sử dụng tham số tùy chọn -x, theo sau là danh sách các file lưu trữ được phân tách bằng dấu cách mà chúng ta muốn loại trừ khỏi giải nén:

$ unzip anninhmangpro.zip -x file1 file2 file3

  • Giải nén nhiều file .zip:

Chúng ta cần giải nén nhiều file .zip trong thư mục, chúng ta sử dụng lệnh:

$ unzip '*.zip'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *