NANO

Trình soạn thảo nano là một trình soạn thảo dòng lệnh rất phổ biến và dễ sử dụng. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa nano bằng cách chạy lệnh

$nano

Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa nano và có những phím tắt như sau:

Thao tác trên nano

Phím tắtChức năng
Ctrl + OLưu file hiện tại.
Ctrl + KCắt dòng hiện tại và lưu vào bộ đệm.
Ctrl + UDán dòng được lưu trữ trong bộ đệm.
Ctrl + WTìm kiếm một chuỗi hoặc từ trong file.
Ctrl + \Thay thế một chuỗi (từ) trong file bằng một chuỗi khác.
Ctrl + RĐọc file khác.
Ctrl + GChế độ xem thông tin trợ giúp về cách sử dụng nano.
Ctrl + VChuyển đến trang tiếp theo.
Ctrl + YDi chuyển đến trang trước.
Ctrl + XThoát khỏi trình chỉnh sửa nano.

Vi

Trình soạn thảo vi là một trình soạn thảo phổ biến nhất trong số những người dùng Linux sử dụng vi mở tệp tin demo.txt bằng trình soạn thảo vi, để làm điều đó, chúng ta chạy lệnh

$vi demo.txt

Thao tác insert

Theo mặc định, khi vào chế độ lệnh khi lần đầu tiên mở trình chỉnh sửa vi và chúng ta không thể chèn văn bản khi đang ở chế độ lệnh. Để thêm nội dung, cần chuyển sang chế độ insert.

Có một số cách mà chúng ta có thể sử dụng để thay đổi sang chế độ insert:

KEYChức năng
iChèn văn bản trước vị trí con trỏ hiện tại.
IChèn văn bản vào đầu dòng hiện tại.
aThêm văn bản sau vị trí con trỏ hiện tại.
AThêm một văn bản vào sau khi kết thúc dòng hiện tại.
oTạo một dòng mới bên dưới dòng hiện tại.
OTạo một dòng mới phía trên dòng hiện tại.

Các lệnh thao tác trên vi

Lệnh viChức năng
yySao chép dòng hiện tại.
3yySao chép ba dòng bắt đầu bằng dòng hiện tại.
ywSao chép một từ bắt đầu từ vị trí con trỏ.
2ywSao chép hai từ bắt đầu từ vị trí con trỏ.
PDán sau vị trí con trỏ hiện tại.
pDán trước vị trí con trỏ hiện tại.
ddCắt, xóa dòng hiện tại.
dwCắt, xóa một từ bắt đầu từ vị trí con trỏ.
xXóa ký tự tại vị trí con trỏ.
uHoàn tác thay đổi cuối cùng.
UHoàn tác tất cả các thay đổi đối với dòng.
/aloTìm kiếm từ alo trong file.
:% s /bad /goodThay thế từ bad bằng good.
:set numberHiển thị số dòng.
:set nonumberẨn số dòng.
:9Chuyến đến dòng số 9.
GChuyển đến cuối file.
ggChuyển đến đầu file.
4ddCắt, xóa bốn dòng bắt đầu bằng dòng hiện tại.

Ví dụ: Để hiển thị số dòng trên vi chúng ta chạy lệnh: set number

Sao lưu và thoát trình soạn thảo vi

Khi chúng ta xem xong hoặc chỉnh sửa một tệp trong vi, muốn thoát khỏi trình chỉnh sửa vi chúng ta thao tác theo các lệnh:

Lệnh viChức năng
:wLưu file nhưng không thoát khỏi vi.
:wqLưu file và thoát khỏi vi.
ZZLưu file và thoát khỏi vi. (giống :wq nhưng nhanh hơn)
:qThoát vi nhưng không lưu.
:q!Thoát vi và không lưu. (lệnh này bắt buộc thoát)
One thought on “Trình soạn thảo Vi và Nano trong Linux”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *