Network

Mô hình mạng TCP/IP và OSI là gì?

Giữa hai mô hình Open Systems Interconnection (OSI) và Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) là hai khung mô hình, khái niệm quan trọng về mạng...

Nmap – Thu thập thông tin.

Nmap là gì ?  Nmap (Network Mapper) là một công cụ quét, theo dõi và đánh giá bảo mật một hệ thống mạng được phát...